Search the Web
โปรแกรมจัดตารางสอน
ตาราง
ห้องเรียน
ตาราง
อาจารย์
ตารางห้อง
ปฏิบัติการ
ตารางแสดง
รายการจาก
การจัดครู
ูเข้าสอน
     
 
การทำงานในหน้าต่างการจัดตารางสอน
 

การสร้างตารางใหม่ทั้งหมด
จัดตารางสอนเองด้วยมือ
จัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ
การลบข้อมูลจากตาราง

การเปลี่ยนผู้สอน

การย้ายคาบหรือสลับคาบ

 
 
 
 
 
 
การสร้างตารางใหม่ทั้งหมด
 

 

 
คลิกปุ่ม ลงคาบคู่ (อัตโนมัติ) แล้วตรวจเลื่อนดูความเหมาะสม แล้วสลับคาบ ให้เหมาะสม
คลิกปุ่ม ลงคาบเดี่ยว โปรแกรมจะลงให้เกือบทั้งหมด จะมีเหลือบ้างบางคาบแต่จะไม่มาก
 
 
 
 
 
 
 
ให้ตรวจดูคาบว่างของห้องเรียนโดยคลิกในตารางแสดงรายวิชา (หมายเลข 3) ที่ในช่อง คาบยังไม่ลง ไม่เท่ากับ 0
โปรแกรมจะเลื่อนให้เห็นตารางนักเรียน ครูอาจารย์ ที่สัมพันธ์กับที่คลิก อัตโนมัติ
   
  แล้วให้ตรวจสอบว่าคาบที่นักเรียนว่าง (ยังลงไม่ได้) เพราะเหตุใด
ถ้า ครูผู้สอนติดสอนชั้นอื่น ให้พยายาม สลับคาบเรียนที่ยังว่างอยู่ ของนักเรียนให้ไปตรงกับคาบว่างของครูผู้สอนอย่างน้อย สลับกับคาบให้คาบว่างไปอยู่วันเดียวกันกับที่ครูคนนั้นว่างก่อนก็ยังดี เพราะการสลับคาบครั้งต่อไป จะง่ายขึ้น
  วิธีการสลับคาบ
   
   
   
 
<<เมนู>>
 
การจัดตารางสอนด้วยมือ (ผู้จัดตารางดูเอง)
 
1
เลือกห้อง ที่จะแสดงข้อมูล (ในช่องสีฟ้า)
  หรือเลือกอาจารย์ ที่จะแสดงคาบสอน ( ในช่องในขาว )
  หรือเลือกห้องปฏิบัติการที่จะแสดงคาบ (ในช่องสีชมพู)
  ป้อนจำนวน คาบ /สัปดาห์ เพื่อคัดกรองประเภทวิชาที่จะแสดง ถ้าไม่กำหนด หรือ 0 หมายถึง ทุกประเภท
  เลือก ทั้งหมด เพื่อกำหนด ให้แสดงรายวิชาทั้งหมด ที่กำหนดไว
  หรือเลือก คาบเหลือ เพื่อกำหนดให้แสดงเฉพาะรายวิชาที่ยังลงไม่หมด
  เลือก คาบคู่ ถ้าต้องการกำหนดให้แสดงรายวิชาที่เรียนติดกัน สองคาบ ในวันเดียวกัน
  คลิกปุ่ม แสดงข้อมูล (หมายเลข 2) เพื่อแสดงแสดงข้อมูลตามที่กำหนด ในตารางหมายเลข 3
 
2
คลิกเลือกข้อมูล ในตาราง (หมายเลข 3) --->> ในตัวอย่าง เลือก ข้อมูลชั้น ม.6/02 รหัสวิชา พ606 รหัสอาจารย์ 603
  เมื่อคลิกรายการ ตารางชั้นเรียน ตารางครูอาจารย์ และตารางห้องปฏิบัติการจะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เลือก (หมายเลข 4)
 
3
เลื่อนเม้าส์ไปบนตารางที่ จะลงตารางสอนในรายวิชาที่เลือก ให้ดูสัญลักษณ์ หมายเลข 5 ถ้าเป็นสีเขียวทั้งหมด
  แสดงว่า สามารถลงตารางสอนรายวิชานั้นได้ แต่ถ้า มีสีแดงปรากฏขึ้นแสดงว่า ตารางส่วนนั้น ไม่ว่าง
 
7
คลิกเม้าส์ปุ่มขวา จะปรากฏเมนู ให้เลือกเมนู ลงวิชา เป็นอันเรียบร้อย หรือคลิกปุ่ม ลงวิชาที่แสดง
 
<<เมนู>>
 
 
การลงตารางสอนแบบอัตโนมัติ
 
1
หมายเลข 6  
 
2
คลิกปุ่ม ลงวิชาที่แสดง เพื่อนำรายวิชาที่แสดงในตารางหมายเลข 3 ลงในตารางแบบอัตโนมัติ
 
3
คลิกปุ่ม ลงวิชาคาบคู่ เพื่อนำรายวิชาที่เรียนติดกัน 2 คาบต่อวัน มาลงในตาราง  
 
4
คลิกปุ่ม ลงวิชาคาบเดี่ยว เพื่อนำรายวิชาที่เป็นคาบเดี่ยวมาลงในตาราง  
 

แนะนำ

ปุ่ม ลงวิชาคาบเดี่ยว และ ปุ่มลงวิชาคาบคู่ ควรให้ตอนที่สร้างตารางใหม่ทั้งหมด
โดย ลงวิชาคาบคู่
ก่อน แล้วสลับโยกย้าย ตามความเหมาะสม ก่อนลงวิชาคาบเดี่ยว
 
 
<<เมนู>>
 
 
การลบข้อมูลจากตาราง
 
1
เลื่อนเม้าส์ไปที่ช่องตารางที่จะลบ (ตารางนักเรียน ครู หรือ ห้องปฏิบัติการก็ได้)  
 
2
คลิกเม้าส์ ปุ่มขวา จะปรากฏเมนูขึ้น  
 
3
เลือกเมนู ลบวิชา  
 
ข้อมูล
ถ้าเป็นรายวิชาปรแกรมจะลบให้ทั้งหมดทั้ง ตารางนักเรียน ครู หรือ ห้องปฏิบัติการ  
  ถ้าเป็นคาบกิจกรรม โปรแกรมจะลบให้เฉพาะ ตารางที่กำหนดเท่านั้น  
 
วิธีที่ 2
 
  คลิกที่ ตารางที่จะลบ ช่องตารางจะกลายเป็น สีเหลือง  
  คลิกที่ช่องสีเหลือง ค้างไว้ แล้วลากมาวางบน ตารางหมายเลข 3  
 
<<เมนู>>
 
 
การเปลี่ยนครูผู้สอนในบางวิชา
 
1

คลิกเลือกรายวิชา ในตารางหมายเลข 3 ซึ่งเป็นตารางแสดงรายการจัดครูเข้าสอนที่ได้จัดไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าไม่มีข้อมูลแสดง ให้กำหนดการแสดง เป็น ทั้งหมด ก่อนคลิกปุ่มแสดงข้อมูล

 
2
คลิกเม้าส์ ปุ่มขวา เลือก เมนู เปลี่ยนผู้สอน
 
3
จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือกครูผู้สอนคนใหม่
 
4
แล้วตอบ ตกลง
 
5
ลงวิชาที่เปลี่ยนผู้สอนใหม่ อาจใช้แบบลงเองหรือ อัตโนมัติ ก็ได้
 
<<เมนู>>
 
 
การย้ายคาบ สลับคาบ
   

 

 
1
คลิกเลือก คาบที่ต้องการย้ายหรือสลับ โปรแกรมจะตรวจสอบคาบที่สามารถย้ายให้อัตโนมัติ  
 
2
ช่องสีเหลือง คือ ช่องตารางที่คลิก  
 
3
ช่องสีเขียว ในตารางห้องเรียน คือ คาบที่สามารถย้าย หรือ สลับไปได้  
 
4
ช่องสีแดง ใน ตารางครูอาจารย์ คือ คาบวิชาเดียวกันในวันอื่น ๆ  
 
5

คลิกช่องสีเหลืองค้างไว้ แล้วลากมาวางทับช่องสีเขียว
โปรแกรมจะสลับคาบให้เอง

 
 
 
   
 
<<เมนู>>