โปรแกรมจัดตารางสอน
ตาราง
ห้องเรียน
ตาราง
อาจารย์
ตารางห้อง
ปฏิบัติการ
ตารางแสดง
รายการจาก
การจัดครู
ูเข้าสอน
     
 
การทำงานในหน้าต่างการจัดตารางสอน
 

การสร้างตารางใหม่ทั้งหมด
จัดตารางสอนเองด้วยมือ
จัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ
การลบข้อมูลจากตาราง

การเปลี่ยนผู้สอน

การย้ายคาบหรือสลับคาบ

 
 
 
 
 
 
การสร้างตารางใหม่ทั้งหมด
 

 

 
คลิกปุ่ม ลงคาบคู่ (อัตโนมัติ) แล้วตรวจเลื่อนดูความเหมาะสม แล้วสลับคาบ ให้เหมาะสม
คลิกปุ่ม ลงคาบเดี่ยว โปรแกรมจะลงให้เกือบทั้งหมด จะมีเหลือบ้างบางคาบแต่จะไม่มาก
 
 
 
 
 
 
 
ให้ตรวจดูคาบว่างของห้องเรียนโดยคลิกในตารางแสดงรายวิชา (หมายเลข 3) ที่ในช่อง คาบยังไม่ลง ไม่เท่ากับ 0
โปรแกรมจะเลื่อนให้เห็นตารางนักเรียน ครูอาจารย์ ที่สัมพันธ์กับที่คลิก อัตโนมัติ
   
  แล้วให้ตรวจสอบว่าคาบที่นักเรียนว่าง (ยังลงไม่ได้) เพราะเหตุใด
ถ้า ครูผู้สอนติดสอนชั้นอื่น ให้พยายาม สลับคาบเรียนที่ยังว่างอยู่ ของนักเรียนให้ไปตรงกับคาบว่างของครูผู้สอนอย่างน้อย สลับกับคาบให้คาบว่างไปอยู่วันเดียวกันกับที่ครูคนนั้นว่างก่อนก็ยังดี เพราะการสลับคาบครั้งต่อไป จะง่ายขึ้น
  วิธีการสลับคาบ
   
   
   
 
<<เมนู>>
 
การจัดตารางสอนด้วยมือ (ผู้จัดตารางดูเอง)
 
1
เลือกห้อง ที่จะแสดงข้อมูล (ในช่องสีฟ้า)
  หรือเลือกอาจารย์ ที่จะแสดงคาบสอน ( ในช่องในขาว )
  หรือเลือกห้องปฏิบัติการที่จะแสดงคาบ (ในช่องสีชมพู)
  ป้อนจำนวน คาบ /สัปดาห์ เพื่อคัดกรองประเภทวิชาที่จะแสดง ถ้าไม่กำหนด หรือ 0 หมายถึง ทุกประเภท
  เลือก ทั้งหมด เพื่อกำหนด ให้แสดงรายวิชาทั้งหมด ที่กำหนดไว
  หรือเลือก คาบเหลือ เพื่อกำหนดให้แสดงเฉพาะรายวิชาที่ยังลงไม่หมด
  เลือก คาบคู่ ถ้าต้องการกำหนดให้แสดงรายวิชาที่เรียนติดกัน สองคาบ ในวันเดียวกัน
  คลิกปุ่ม แสดงข้อมูล (หมายเลข 2) เพื่อแสดงแสดงข้อมูลตามที่กำหนด ในตารางหมายเลข 3
 
2
คลิกเลือกข้อมูล ในตาราง (หมายเลข 3) --->> ในตัวอย่าง เลือก ข้อมูลชั้น ม.6/02 รหัสวิชา พ606 รหัสอาจารย์ 603
  เมื่อคลิกรายการ ตารางชั้นเรียน ตารางครูอาจารย์ และตารางห้องปฏิบัติการจะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เลือก (หมายเลข 4)
 
3
เลื่อนเม้าส์ไปบนตารางที่ จะลงตารางสอนในรายวิชาที่เลือก ให้ดูสัญลักษณ์ หมายเลข 5 ถ้าเป็นสีเขียวทั้งหมด
  แสดงว่า สามารถลงตารางสอนรายวิชานั้นได้ แต่ถ้า มีสีแดงปรากฏขึ้นแสดงว่า ตารางส่วนนั้น ไม่ว่าง
 
7
คลิกเม้าส์ปุ่มขวา จะปรากฏเมนู ให้เลือกเมนู ลงวิชา เป็นอันเรียบร้อย หรือคลิกปุ่ม ลงวิชาที่แสดง
 
<<เมนู>>
 
 
การลงตารางสอนแบบอัตโนมัติ
 
1
หมายเลข 6  
 
2
คลิกปุ่ม ลงวิชาที่แสดง เพื่อนำรายวิชาที่แสดงในตารางหมายเลข 3 ลงในตารางแบบอัตโนมัติ
 
3
คลิกปุ่ม ลงวิชาคาบคู่ เพื่อนำรายวิชาที่เรียนติดกัน 2 คาบต่อวัน มาลงในตาราง  
 
4
คลิกปุ่ม ลงวิชาคาบเดี่ยว เพื่อนำรายวิชาที่เป็นคาบเดี่ยวมาลงในตาราง  
 

แนะนำ

ปุ่ม ลงวิชาคาบเดี่ยว และ ปุ่มลงวิชาคาบคู่ ควรให้ตอนที่สร้างตารางใหม่ทั้งหมด
โดย ลงวิชาคาบคู่
ก่อน แล้วสลับโยกย้าย ตามความเหมาะสม ก่อนลงวิชาคาบเดี่ยว
 
 
<<เมนู>>
 
 
การลบข้อมูลจากตาราง
 
1
เลื่อนเม้าส์ไปที่ช่องตารางที่จะลบ (ตารางนักเรียน ครู หรือ ห้องปฏิบัติการก็ได้)  
 
2
คลิกเม้าส์ ปุ่มขวา จะปรากฏเมนูขึ้น  
 
3
เลือกเมนู ลบวิชา  
 
ข้อมูล
ถ้าเป็นรายวิชาปรแกรมจะลบให้ทั้งหมดทั้ง ตารางนักเรียน ครู หรือ ห้องปฏิบัติการ  
  ถ้าเป็นคาบกิจกรรม โปรแกรมจะลบให้เฉพาะ ตารางที่กำหนดเท่านั้น  
 
วิธีที่ 2
 
  คลิกที่ ตารางที่จะลบ ช่องตารางจะกลายเป็น สีเหลือง  
  คลิกที่ช่องสีเหลือง ค้างไว้ แล้วลากมาวางบน ตารางหมายเลข 3  
 
<<เมนู>>
 
 
การเปลี่ยนครูผู้สอนในบางวิชา
 
1

คลิกเลือกรายวิชา ในตารางหมายเลข 3 ซึ่งเป็นตารางแสดงรายการจัดครูเข้าสอนที่ได้จัดไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าไม่มีข้อมูลแสดง ให้กำหนดการแสดง เป็น ทั้งหมด ก่อนคลิกปุ่มแสดงข้อมูล

 
2
คลิกเม้าส์ ปุ่มขวา เลือก เมนู เปลี่ยนผู้สอน
 
3
จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือกครูผู้สอนคนใหม่
 
4
แล้วตอบ ตกลง
 
5
ลงวิชาที่เปลี่ยนผู้สอนใหม่ อาจใช้แบบลงเองหรือ อัตโนมัติ ก็ได้
 
<<เมนู>>
 
 
การย้ายคาบ สลับคาบ
   

 

 
1
คลิกเลือก คาบที่ต้องการย้ายหรือสลับ โปรแกรมจะตรวจสอบคาบที่สามารถย้ายให้อัตโนมัติ  
 
2
ช่องสีเหลือง คือ ช่องตารางที่คลิก  
 
3
ช่องสีเขียว ในตารางห้องเรียน คือ คาบที่สามารถย้าย หรือ สลับไปได้  
 
4
ช่องสีแดง ใน ตารางครูอาจารย์ คือ คาบวิชาเดียวกันในวันอื่น ๆ  
 
5

คลิกช่องสีเหลืองค้างไว้ แล้วลากมาวางทับช่องสีเขียว
โปรแกรมจะสลับคาบให้เอง

 
 
 
   
 
<<เมนู>>