เมื่อเข้าสู่ระบบ โปรแกรมจัดตารางสอนแล้ว
ท่านจะพบกับหน้าตาโปรแกรมดังนี้
 
 
<<คลิกที่ปุ่มเพื่อลิงก์ไปดูหน้าอื่น ๆ >>
 
     
ขั้นตอนการจัดตารางสอน
 
ก่อนที่จะลงมือจัดตารางสอนที่จะต้องลงทะเบียนข้อมูล
ให้ครบ และทำตามขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้
 
1. ลงทะเบียนข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้
(มีข้อมูลอยู่แล้ว อาจจะไม่ต้องป้อนใหม่ทั้งหมด ตรวจสอบดู ในกรณี ที่ยังเป็นหมวด)
 
2. ลงทะเบียนข้อมูลอาจารย์ (ป้อนข้อมูลครูอาจารย์ ในโรงเรียนของท่านให้ครบ)  
3. ลงทะเบียนแผนการเรียน ของ นักเรียน (ไม่ลง ก็ได้ จะใช้ประกอบการพิมพ์ เท่านั้น ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานโปรแกรม)  
4. ลงทะเบียนชั้นเรียน ว่ามีกี่ห้องเรียนห้องใดบ้าง  
5. ลงทะเบียนวิชาเรียน ป้อนข้อมูลรหัสวิชาเรียน จำนวนคาบต่อสัปดาห์ เรียนติดกัน เป็นคาบคู่หรือไม่  
6. ข้อมูลโรงเรียน ชื่อ โรงเรียนของท่าน  
7.ลงทะเบียน กิจกรรม ว่าโรงเรียนของท่าน มีกิจกรรมอะไรบ้าง ห้องไหนเรียน บ้าง วันใด คาบที่เท่าไร  
8.จัดครูเข้าสอน หรือ ร่วมกิจกรรม  
9.ลงทะเบียนจัดครูเข้าสอน  
10. ตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนข้อมูล ทั้งหมด และพิมพ์รายงานออกมาเพื่อตรวจสอบ  
11. จัดตารางสอนทั้งหมด หรือ แก้ไขตารางสอนจากตารางเก่า  
12. สำรองข้อมูลไว้  
13. พิมพ์รายงานต่าง ๆ อย่างง่ายดาย